หน้าแรก

posted on 28 Dec 2011 07:41 by historyland
 
 
 
   
 
 
วิชา สังคม
 
 
 
 
เรื่อง
 
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
ผู้จัดทำ
 
 
1.ปาณิศรา ขจีเศรษฐ์  เลขที่22
 
2.อาภาวี สุขวัฒนาวิทย์  เลขที่24
 
3.จิดาภา ฤทธิชัยฤกษ์  เลขที่27
 
4.ธนัญญา กิตติศัพท์  เลขที่29
 
5.ณัฐนรี พ่วงมี  เลขที่34
 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
 

 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 
GO TO BLOG CLICK!

 

 
 
 
edit @ 29 Dec 2011 20:59:23 by GLPTP

edit @ 10 Jan 2012 22:35:52 by GLPTP

edit @ 10 Jan 2012 22:44:10 by GLPTP