กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย

 


          เนื่องจากภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาทองถิ่นต่างมีความสัมพันธ์และมีความเชื่อมโยงกันลักษณะ
การถ่านทอดจึงมีลักษณะดังนี้
         

 1. การถ่ายทอดด้วยวิธีการผ่านทางกิจกรรมอย่างง่าย ๆ เช่น การละเล่น การเล่านิทาน การทายปริศนาซึ่งมักเป็นวิธีที่ใช้เด็ก มักมุ่งเน้นในเรื่องของจริยธรรม
          
2. วิธีการบอกเล่าหรือเล่าผ่านทางพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นพิธีกรรมทางศาสนา พิธีการแต่งงาน พิธีกรรม
ขนบธรรมเนียมของท้องถิ่นต่าง ๆ หรือการลงมือประกอบอาชีพตามแบบอย่างบรรพบุรุษ
         
3. การถ่ายทอดในรูปแบบของการบันเทิง เป็นการสอดแทรกในเนื้อหาคำร้องของการแสดงต่าง ๆ
เช่น ลิเก โนรา หนังตะลุง หมอรำ ซึ่งมักกล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ธรรมเนียม ประเพณี คติคำสอน อาชีพจารีตประเพณี เป็นต้น
         
4. การถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร ในอดีตมีการจารโลงบนใบลาน และเขียนลงในสมุดข่อย ส่วน
ในยุคปัจจุบันจะถ่ายทอดผ่านทางสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

การส่งเสริมภูมิปัญญาไทย
         
 
 
สรุปได้ดังนี้
1. ให้ความยกย่องครูภูมิปัญญาไทย
       
2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุมชน
             เช่น พิพิธภัณฑ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิษณุโลก
        
3. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และเป็นที่ถ่ายทอดความรู้ของผู้ทรงภูมิปัญญา
        
4. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน
         
 5. ให้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ
        
6. จัดตั้งสถาบันเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย ให้ภูมิปัญญาไทยเป็นสถาบันของชาติ เพื่อทำหน้าที่ ประสานงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ให้บุคคล ทั่วไปได้มีความรู้
        
 7. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาทั้งระดับชาติและระดับโลก
           ระดับชาติ ประกาศการย่องย่อยเชิดชูเกียรติ เช่น ศิลปินแห่งชาติ คนดีศรีสังคม บุคคลตัวอย่างในสาขาอาชีพต่างเป็นต้น
 
 
 
ตัวอย่างศิลปินแห่งชาติ
 
 
ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน)
ศาสตราจารย์ ดร.ระวี ภาวิลัย

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (ของประเทศไทย)


ระดับโลก โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรตินักปราชญ์ไทย ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2505 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
          - กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (2505)
          - เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ (2506)
          - พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (2511)
          - พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2524)
          - สุนทรภู่ (2529)
          - พระยาอนุมานราชธน (2531)
          - กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (2533)
          - กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (2534) 
          - พระมหิดลลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก (2535)
          - สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี (2543)
          - กุหลาบสายประดิษฐ์ (2548)
          - พระธรรมโกศาจารย์พุทธทาสภิกขุ (2549) 

ตัวอย่างนักปราชญ์ไทย

          - สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

          - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          - สุนทรภู่

          - กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

          - เจ้าฟ้ากรมพระยาริศรานุวัดติวงศ์

          - พระยาอนุมานราชธน

          - กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

          - กุหลาบ สายประดิษฐ์

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาอ่านหาความรู้

ใน Blog Site ของเรานะคะ Cry

Fin.

 

 

Comment

Comment:

Tweet

#10 By (141.209.126.30|141.209.126.30) on 2015-04-13 16:24

#9 By (91.146.50.179|148.251.91.38, 10.254.1.253, 91.146.50.179) on 2015-04-10 18:41

ได้ความรู้มีสาระและเป็นประโยชน์มากๆเรย
>>
>>
>>
>>
>>
-ขอบคุณมากๆๆค่ะ 
big smile big smile big smile big smile

#8 By benten (106.0.210.123|106.0.210.123) on 2014-08-30 17:07

good

#7 By (110.77.157.157|110.77.157.157) on 2014-06-22 13:37

#6 By (125.166.195.72|148.251.91.38, 125.166.195.72) on 2014-05-17 22:09

ขอบคุณครับ

#5 By คนไทย (171.4.179.206|171.4.179.206) on 2014-02-27 12:29

embarrassed question confused smile double wink

#4 By ศุภชัย (182.93.198.129|182.93.198.129) on 2014-02-19 12:15

อยากให้มีมากกว่านี้

#3 By ศุภชัย (182.93.198.129|182.93.198.129) on 2014-02-19 12:15

#2 By ฟ้าคนสวย (124.122.46.209) on 2013-11-06 16:26

surprised smile

#1 By ณัฐรดี (103.7.57.18|110.49.242.204) on 2013-03-31 13:14